++ Shoko Mochiyama ++
https://ameblo.jp/shoko-mochiyama

++ Naoki Koyama ++
https://ameblo.jp/bass-koyama-naoki